Algemene voorwaarden Cosmo Freight France

Uw vrachtlogistiek expert

 

Algemene verkoopvoorwaarden Cosmo Freight ® France

die de ondernomen acties regelen

door vervoerders en/of logistieke bedrijven

 

Artikel 1 - DOEL EN WERKING

Het doel van de Algemene Voorwaarden is het regelen van de contractuele relaties tussen een opdrachtgever en een "transport- en/of logistiek operator", hierna "T.L.O." genoemd, met betrekking tot elke onderneming of transactie die verband houdt met de fysieke verplaatsing door middel van om het even welk transportmiddel, en/of met het fysieke of juridische beheer van de opslag en stroom van al dan niet verpakte goederen, van om het even welke oorsprong en vervoerd naar om het even welke bestemming, en/of met het beheer van om het even welke stroom van elektronische of papieren informatie.

De termen en begrippen die in de Franse versie van deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, zijn gedefinieerd volgens de geldende Franse standaardreglementaire overeenkomsten.

De Algemene Voorwaarden hebben voorrang boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die door de opdrachtgever zijn uitgevaardigd.

Indien met de Opdrachtgever bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, zijn, tenzij anders bepaald, de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 - PRIJS VAN DE DIENSTEN 2.1 - De prijzen worden berekend op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de te verrichten diensten, de aard, het gewicht en de omvang van de te vervoeren goederen en de te gebruiken routes. De prijzen worden opgegeven op basis van de wisselkoersen die gelden op het ogenblik dat de aanbiedingen worden gedaan. De prijsopgaven worden eveneens gedaan op basis van de voorwaarden en prijzen van de plaatsvervangers, alsmede op basis van de geldende wet- en regelgeving en internationale verdragen. Indien één of meer van deze basiselementen na het uitbrengen van de offerte, ook door de T.L.O. plaatsvervangers, op voor T.L.O. bindende wijze worden gewijzigd, zullen de oorspronkelijk opgegeven prijzen onder dezelfde voorwaarden worden gewijzigd. Hetzelfde geldt wanneer onvoorziene gebeurtenissen, van welke aard ook, leiden tot een wijziging van enig onderdeel van de dienstverlening. 2.2 - De prijzen omvatten niet de rechten, taksen, heffingen en belastingen die verschuldigd zijn krachtens enige reglementering, met name fiscale of douanevoorschriften. 2.3 - Over de aanvankelijk overeengekomen prijzen zal ten minste eenmaal per jaar opnieuw worden onderhandeld.

Artikel 3 - GOEDERENVERZEKERING

De T.L.O. sluit geen verzekering af zonder een schriftelijke en in tweevoud opgestelde opdracht van de opdrachtgever voor elke zending, waarin de te dekken risico's en de waarden van de te verzekeren goederen worden aangegeven.

Wanneer een dergelijke opdracht wordt gegeven, sluit de T.L.O., die optreedt namens de opdrachtgever, een verzekering af bij een verzekeringsmaatschappij die op het ogenblik van de dekking als kredietwaardig bekend staat. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alleen gewone risico's (met uitzondering van oorlogs- en stakersrisico's) gedekt.

In dit bijzondere geval zal de T.L.O., die als agent optreedt, in geen geval als verzekeraar worden beschouwd. De voorwaarden van de verzekeringspolis worden geacht bekend en goedgekeurd te zijn door de verladers en de geadresseerde, die de kosten daarvan zullen dragen. Een verzekeringscertificaat zal op verzoek worden afgegeven.

Artikel 4 - UITVOERING VAN DE DIENSTEN

Vertrek- en aankomstdata die eventueel door de T.L.O. worden verstrekt, worden slechts voor informatieve doeleinden gegeven. De opdrachtgever zal de T.L.O. te gelegener tijd alle nodige instructies geven voor het verrichten van vervoer, ondersteunende en/of logistieke diensten.

De T.L.O. is niet verplicht de door de opdrachtgever verstrekte documenten (handelsfactuur, pakbon, enz.) te controleren.

Elke specifieke instructie met betrekking tot de levering (betaling bij levering, aangifte van waarde of verzekering, bijzonder belang bij de levering, enz.

Artikel 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 - Verpakking en etikettering:

5.1.1 - Verpakking:

De goederen moeten zodanig verpakt, van een merkteken voorzien of van een tegenmerk voorzien zijn, dat zij bestand zijn tegen vervoer en/of opslag onder normale omstandigheden, alsmede tegen de opeenvolgende handelingen die tijdens deze handelingen noodzakelijkerwijs plaatsvinden.

Goederen mogen geen gevaar opleveren voor chauffeurs of behandelaars, het milieu, de veiligheid van transportvoertuigen, andere vervoerde of opgeslagen goederen, voertuigen of derden.

De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor de verpakking en voor de geschiktheid daarvan om het vervoer en de behandeling te dragen.

5.1.2 - Etikettering:

Op elk pakket, elk stuk of elke laadeenheid moet een duidelijke etikettering zijn aangebracht, zodat de verzender, de geadresseerde, de plaats van aflevering en de aard van de goederen onmiddellijk en duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. De informatie op de etiketten moet overeenstemmen met de informatie in het vervoersdocument. De etiketten moeten ook voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten, met name die in verband met gevaarlijke producten.

5.1.3 - Aansprakelijkheid:

De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit een ontbrekende, onvoldoende of gebrekkige verpakking, verpakking, etikettering of markering.

5.2 - Afdichting

Na het laden moeten de vrachtwagens, opleggers, mobiele kisten en containers door de lader of zijn vertegenwoordiger worden verzegeld.

5.3 - Verklarende verplichtingen

De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van de mededelings- en aangifteplicht met betrekking tot de specifieke aard en de specificiteit van de goederen, wanneer deze bijzondere bepalingen vereisen, met inbegrip van hun waarde en/of de eventuele begoocheling die zij kunnen veroorzaken, alsmede hun gevaarlijkheid of breekbaarheid. De informatieplicht geldt ook voor de aangifte van de geverifieerde brutomassa van een container uit hoofde van het SOLAS-Verdrag. Bovendien verbindt de opdrachtgever zich er formeel toe de T.L.O. geen illegale of verboden goederen (bij voorbeeld namaakgoederen, drugs, enz.) te verstrekken.

De opdrachtgever is als enige aansprakelijk, zonder recht van verhaal jegens de T.L.O., voor alle gevolgen die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige, niet-afdwingbare of te laat ingediende aangiften of documenten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot de informatie die nodig is voor het verstrekken van een door de douanevoorschriften vereiste aangifte, met name voor het vervoer van uit derde landen verzonden goederen.

5.4 - Reserves:

In geval van verlies van of schade aan de goederen, of in geval van vertraging, is de geadresseerde of de ontvanger verantwoordelijk voor het uitvoeren van regelmatige en adequate inspecties, voor het uiten van gemotiveerde voorbehouden en in het algemeen voor het uitvoeren van alle handelingen die nodig zijn om hun vorderingen te beschermen en de genoemde voorbehouden te bevestigen, in de wettelijke vorm en binnen de wettelijke termijnen, bij gebreke waarvan geen enkele vordering kan worden ingesteld tegen de T.L.O. of haar plaatsvervangers.

5.5 - Weigering of verzuim van de geadresseerde:

Indien de geadresseerde de goederen weigert, en indien deze om welke reden dan ook in gebreke blijft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle in verband met de goederen verschuldigde en gemaakte initiële en bijkomende kosten.

5.6 - Douaneformaliteiten:

Indien douaneprocedures moeten worden afgewikkeld, vrijwaart de opdrachtgever de douanevertegenwoordiger voor alle financiële gevolgen die voortvloeien uit onjuiste instructies, onuitvoerbare documenten enz. die in het algemeen leiden tot de betaling van aanvullende rechten en/of belastingen, bevriezing of inbeslagneming van de goederen, en boetes enz. aan/door de bevoegde overheidsinstantie.

Indien de goederen worden ingeklaard in het kader van een preferentiële status die door de Europese Unie is aangenomen of toegekend, garandeert de instellende partij dat zij overeenkomstig de douanewetgeving alle maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden voor de procedure van de preferentiële status is voldaan.

De opdrachtgever zal de T.L.O. op verzoek van de T.L.O. en binnen de voorgeschreven termijn alle gevraagde informatie verstrekken in verband met de vereisten van de douanevoorschriften. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het niet verstrekken van de relevante informatie binnen de voorgeschreven termijn, zoals vertragingen, extra kosten, schadevergoeding, enz.

De opdrachtgever is echter als enige aansprakelijk voor het voldoen aan kwaliteits- en/of technische normalisatievoorschriften voor de goederen. De opdrachtgever verschaft de T.L.O. alle documenten (proeven, certificaten, enz.) die door de voorschriften voor het in het verkeer brengen van de goederen worden vereist. De T.L.O. is niet aansprakelijk voor goederen die niet voldoen aan voornoemde kwaliteits- of technische normalisatievoorschriften.

De douanevertegenwoordiger klaart de goederen in volgens de procedure van de directe vertegenwoordiging, overeenkomstig artikel 18 van het douanewetboek van de Unie.

5.7 - Betaling bij levering

Het bedingen van betaling bij de aflevering staat niet gelijk met een waardeopgave en wijzigt derhalve niets aan de regels inzake schadevergoeding als bedoeld in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 - AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle aan de T.L.O. toegerekende bewezen schade is deze laatste enkel aansprakelijk voor schade die op het ogenblik van de ondertekening van het contract te voorzien was, en die een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een inbreuk zoals gedefinieerd in de artikelen 1231-3 en 1231-4 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

De schadevergoeding is strikt beperkt tot de hieronder vermelde bedragen.

De hieronder aangegeven beperking van de schadevergoeding komt overeen met de tegenprestatie voor de door de T.L.O. gedragen aansprakelijkheid.

6.1 - Aansprakelijkheid voor plaatsvervangende partijen:

De aansprakelijkheid van de T.L.O. is beperkt tot die van de vervangende partijen in het kader van de aan de T.L.O. toevertrouwde operatie. Wanneer de vergoedingsdrempels van de vervangende partijen onbekend zijn, niet bestaan, of niet uit dwingende bepalingen voortvloeien, worden zij geacht identiek te zijn aan die van artikel 6.2 hieronder.

6.2 - Persoonlijke aansprakelijkheid van de Vervoerder en/of Logistiek Operator (T.L.O.):

6.2.1 - Verlies en schade:

In geval van persoonlijke aansprakelijkheid van de T.L.O., om welke reden en in welke hoedanigheid dan ook, is deze strikt beperkt tot een bedrag van 20 euro per kilogram brutogewicht van de ontbrekende of beschadigde goederen, zonder dat daarbij, ongeacht het gewicht, het volume, de afmetingen, de aard of de waarde van de respectieve goederen, een bedrag wordt overschreden dat hoger is dan het product van het brutogewicht van de goederen uitgedrukt in ton vermenigvuldigd met 5.000 euro, met een maximumbedrag van 60.000 euro per gebeurtenis.

6.2.2 - Andere schade:

In geval van persoonlijke aansprakelijkheid van de T.L.O. voor enige andere schade, met inbegrip van naar behoren erkende vertragingen in de levering, is de door de T.L.O. verschuldigde schadevergoeding strikt beperkt tot de prijs van het vervoer van de goederen (exclusief rechten, belastingen en diverse kosten) of tot die van de dienst die tot de schade heeft geleid, zoals voorzien in het contract. Deze schadevergoeding kan niet hoger zijn dan die welke verschuldigd is in geval van beschadiging of verlies van goederen.

6.2.3 - Douaneaansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van de T.L.O. voor verrichtingen op het gebied van douane en indirecte belastingen, ongeacht of deze door de T.L.O. dan wel door haar onderaannemers worden uitgevoerd, mag in totaal niet meer bedragen dan 5.000 euro per douaneaangifte, zonder dat dit bedrag hoger mag zijn dan 50.000 euro per aanpassingsjaar en, in alle gevallen, 100.000 euro per kennisgeving van aanpassing.

6.3 - Offertes:

Alle gegeven prijsopgaven, eenmalige prijsvoorstellen en algemene tarieven, worden vastgesteld en/of gepubliceerd met inachtneming van de hiervoor vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen (artikel 6.1 en 6.2).

6.4 - Verklaring van waarde of verzekering

De opdrachtgever kan een door hemzelf vastgestelde en door de T.L.O. aanvaarde waardeverklaring afleggen, die het bedrag van die verklaring in de plaats stelt van de hierboven (artikelen 6.1 en 6.2.1) vermelde schadevergoedingsbeperkingen. Een dergelijke aangifte van waarde leidt tot een extra heffing.

De opdrachtgever kan de T.L.O. eveneens ingevolge artikel 3 (Goederenverzekering) opdragen voor zijn rekening een verzekeringspolis af te sluiten tegen betaling van de desbetreffende premie, met vermelding van de te dekken risico's en de te verzekeren waarde.

De instructies (aangifte van waarde of verzekering) moeten voor elke verrichting worden vernieuwd.

6.5 - Speciaal belang bij de levering:

De opdrachtgever kan een door hem vastgestelde en door de T.L.O. aanvaarde verklaring van bijzonder belang bij de levering afleggen, die in geval van een eventuele te late levering het bedrag van die verklaring in de plaats stelt van de hierboven (artikelen 6.1 en 6.2.2) vermelde schadevergoedingsbeperkingen. Deze verklaring brengt extra kosten met zich mee. De instructies moeten voor elke verrichting worden vernieuwd.

Artikel 7 - BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 - De diensten zijn contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur, zonder korting, indien de factuur is opgemaakt, en in alle gevallen, binnen 30 dagen vanaf de datum van opmaak. De opdrachtgever staat garant voor de betaling ervan. Overeenkomstig artikel 1344 van het Franse Burgerlijk Wetboek wordt de schuldenaar geacht te zijn aangemaand op het moment dat de betalingsverplichting opeisbaar is geworden.

7.2 - Eenzijdige verrekening van het bedrag van de vermeende schade met de prijs van de diensten is verboden.

7.3 - Elke vertraging van de betaling brengt van rechtswege, op de dag volgend op de vereffeningsdatum zoals vermeld op de factuur, de betaling met zich mee van een interest die overeenstemt met de interestvoet die de Europese Centrale Bank (ECB) toepast bij haar laatste terugbetalingsoperatie, vermeerderd met tien procentpunten en overeenkomstig artikel L. 441-6 (12) van het Franse Wetboek van Koophandel, evenals een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van € 40 overeenkomstig artikel D.441-5 van het Franse Wetboek van Koophandel, onverminderd elk mogelijk rechtsmiddel, zoals voorzien door de algemene wettelijke bepalingen voor elke andere schade die rechtstreeks voortvloeit uit een dergelijke vertraging in de betaling.

Elke vertraging in de betaling leidt automatisch, zonder verdere formaliteiten, tot de versnelde betaling van elke andere schuld aan de T.L.O., waarbij het saldo onmiddellijk opeisbaar wordt, zelfs in geval van aanvaarding van een wisselbrief.

7.4 - Elke gedeeltelijke betaling wordt eerst verrekend met elk niet-preferentieel deel van de schuldverplichting.

Artikel 8 - RETENTIERECHT EN CONTRACTUEEL POSSESSORIEEL RECHT

Ongeacht de hoedanigheid waarin de T.L.O. optreedt, erkent de Opdrachtgever hierbij het conventionele retentierecht van de T.L.O., dat tegenstelbaar is aan alle partijen, en een conventioneel contractueel retentierecht op alle goederen, waarden en documenten in het bezit van de T.L.O.tot waarborg van elke schuld (facturen, interesten, gemaakte kosten, enz.) die het T.L.O. heeft tegenover de Opdrachtgever, met inbegrip van deze die voorafgaan aan, of andere zijn dan deze die betrekking hebben op verrichtingen die verband houden met de goederen, waarden en documenten die het T.L.O. effectief onder zich heeft.

Artikel 9 - TIJDSLIMIETEN

Alle vorderingen die voortvloeien uit door de partijen gesloten overeenkomsten, ongeacht of het gaat om primaire of aanvullende diensten, verjaren door verloop van een jaar te rekenen vanaf de verrichting van de betwiste dienst. De verjaring geldt ook voor vorderingen betreffende rechten en belastingen die achteraf worden geïnd, en loopt vanaf de kennisgeving van de aanpassing.

Artikel 10 - LOOPTIJD EN BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

10.1 - In het kader van een gevestigde handelsrelatie kan elke partij het contract te allen tijde per aangetekende brief met ontvangstbevestiging opzeggen, met inachtneming van de volgende opzeggingstermijnen:

Eén (1) maand wanneer de duur van de relatie minder dan of gelijk is aan zes (6) maanden;

Twee (2) maanden wanneer de duur van de relatie meer dan zes (6) maanden en gelijk aan of minder dan één (1) jaar bedraagt;

Drie (3) maanden wanneer de duur van de relatie meer dan één (1) jaar en gelijk aan of minder dan drie (3) jaar is;

Vier (4) maanden wanneer de duur van de relatie meer dan drie (3) jaar bedraagt, vermeerderd met één (1) week per volledig jaar van commerciële betrekkingen, zonder een maximumperiode van zes (6) maanden te overschrijden.

10.2 - Tijdens de opzeggingstermijn verbinden de partijen zich ertoe het evenwicht van het contract te handhaven.

10.3 - In geval van bewezen ernstige of herhaalde niet-nakoming door een der partijen van haar verplichtingen, zendt de andere partij een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Indien deze aanmaning zonder gevolg blijft binnen een termijn van één maand, tijdens welke de partijen kunnen trachten te onderhandelen, kan het contract zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding definitief worden opgezegd bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin het mislukken van de onderhandelingspoging wordt bevestigd.

Artikel 11 - ANNULERING - ONVALIDITEIT

Indien een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 12 - JURIDISCHE BEPALING

In geval van geschil of vordering zijn de rechtbanken van de plaats waar de "Transport en/of Logistiek Operator" (T.L.O.) is geregistreerd, bevoegd, zelfs in geval van meervoudige verweerders of medeplegers.

De Franse algemene voorwaarden van de Unie van Franse transport- en logistieke bedrijven (T.L.F.) zijn gepubliceerd op 1st januari 2017 (één januari tweeduizend zeventien).